พศ. ประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0
978

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เห็นถึงความสำคัญในการกระตุ้นจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร อีกทั้งแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-พ.ศ.2564 ) ซึ่งมีจุดเน้นในการมุ่งสู่ “สังคมคุณธรรม” โดยการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา จึงพิจารณาเห็นควรดำเนินโครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปลูกฝัง ส่งเสริม ให้บุคลากรทุกระดับ มีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจ สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้บุคลากร มีมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลัก“เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่บุคลากร ต่อการรับรู้ของประชาชนทั่วไป
เนื้อหาคำขวัญที่ส่งเข้าประกวด
1. เนื้อหาคำขวัญต้องน้อมนำหลักคุณธรรมตามพระราชดำริ 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ,หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน มาเป็นสาระสำคัญ
2. เนื้อหาของคำขวัญต้องสะท้อนให้เห็นถึงปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 3. คำยาวของคำขวัญไม่เกิน 25 พยางค์
4. การใช้ภาษากะทัดรัด เข้าใจง่าย และชัดเจน
คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในห้วงเวลาที่กำหนดให้ส่งคำขวัญเข้าประกวด
วิธีส่งคำขวัญเข้าประกวด
1. คำขวัญส่งเข้าประกวด พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง พร้อมชื่อนามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ที่อยู่ที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ตามแบบฟอร์มส่งคำขวัญเข้าประกวด
2. ส่งคำขวัญทางไปรษณีย์ หรือนำมาส่งด้วยตัวเอง ได้ที่กลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังใหม่) 25/25 หมู่ 6 ถ. พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
3. กำหนดส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ผลงาน
สามารถส่งคำขวัญเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 2 เดือนมีนาคม 2561
รางวัลการประกวดคำขวัญ
1. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ๑ รางวัล
2. รางวัลชมเชย โล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล
3. ผู้ส่งคำขวัญเข้าร่วมโครงการ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทุกท่าน

คลิกที่นี่  เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here