ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

ต้องการแก้ไขข้อมูล และส่งรูปผู้บริหาร กรุณาติดต่อผ่านอีเมล onab@onab.go.th

หรือ โทร.02441 7940

นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่

นายบุญเลิศ โสภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
นายศุภเดช การถัก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
นางศิริพร เรืองวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

 

นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

นายสันติ ดินม่วง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสุริยันต์ สาระบุตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

 

นายวิชัย ทิพรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

นายณรงศักดิ์ อ้อทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร

นายประพันธ์ คำจ้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

 

นายอุบลพันธ์ ขันผนึก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
นายสยามพัชร์ ทิพสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง
นายเกษม สุดดี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

นายสมพงษ์ หมวดไธสง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก

 

นายวินัย ปุณยรัชตปรีดา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

นายสุพจน์ คงทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
นางกัณฐนา หินเมืองเก่า
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม

นายบัญชายุทธ์ นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

 

นายวาทิน กรดเต็ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
นายสาโรช กาลศิริศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี

นายมานะ ลือสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

 

นายณฐกร จิรภัคพงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

นายณรงศักดิ์ อ้อทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ
นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์

นายฉัตรชัย ชูเชื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

 

นายวิวัฒน์ วันกุมภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นางนัทธมน จินดาโชติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
นายจรัญ มารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา


นายบุญสืบ ศรีใส
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

นายอัครชัย ได้ผลธัญญา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร

นางสาวสุวรรณี แก้วมณี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

 

นายสาธิต เกียรติ์สุพิมล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี

นางสาวพัชรา สุคันธี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์
นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

นางสาวเกษสุดา ต. เจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

 

นายวิญญา ปลัดขวา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

นายสุทธิชัย อิงคยะกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร

นายเกียรติพงษ์ โรคน้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

นายธวัฒน์ แท่นทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา

นายสมสุพงศ์ ขำตรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
นายชัยมงคล ศรีทองแดง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

นางฐิติรัตน์ ลำดวน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง

 

ว่าที่ร้อยตรี จุลสัน ทันอินทร์อาจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

นายสนธยา เสนเอี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี
นายบุญเชิด กิตติธรางกูร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี
นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

 

นายสำราญ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

นายทรงพุฒิ ชรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
นายเสถียร เหล่าคนค้า
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ

นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

 

นายถมยา ศรีประสม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา


นางวรรณี นวลแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล

นางสุภาพร ชลวิถี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุมทรสงคราม

 

นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร


นางสาลี่ อินทสังข์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว

นายเดชา ก่อเกิด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

นายณรงค์เดช ชัยเนตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี

 

นายจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย

นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี
นายคุณัญพงษ์ ทหารไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี

นายเพทาย สดทรงศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

 

นายสมศักดิ์ สะมะโน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
นายแก้ว ชิดตะขบ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง

นายธงชัย พลพวก
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

 


นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

นายบรรณกิจ ลือยศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

นายวีระ ดาวศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

นายวิรอด ไชยพรรณา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here