ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายสมเกียรติ ธงศรี
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๑)
นายณรงค์ ทรงอารมณ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๒)
นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๓)
นายวรเดช ช่างบุ
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นางวชิรา น่วมเจริญ
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายจิรวิทย์ นิยมธรรม
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา
ผู้ตรวจราชการ
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายสิปป์บวร แก้วงาม
ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
นายสิทธิกร อ้วนศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล
นายอินทพร จั่นเอี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ

นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง
เลขานุการกรม


นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน


นายสิทธา มูลหงษ์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
นางพัชรินทร์ พัดทอง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว
ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันและปราบปรามทุจริต
นางหนึ่งฤทัย พูลลา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ปรับปรุง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน๒๕๖๑

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here