การรวมวัด มีขั้นตอนและวิธีดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดังนี้

1. เจ้าคณะอำเภอและนายอำเภอ  เป็นผู้รายงานขอรวมวัด ตามแบบ (ศถ. 4) ซึ่งทางราชการได้กำหนดไว้ต่อเจ้าคณะจังหวัด

2. เมื่อเจ้าคณะจังหวัดเห็นสมควรแล้ว ให้นำปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจ้าคณะ

3. เมื่อเจ้าคณะภาค เห็นสมควรแล้ว ให้ส่งเรื่องและความเห็นไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

4. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นสมควรแล้ว จะรายงาน เพื่อขอรับความเห็นชอบแล้วนำเสนอมหาเถรสมาคม

5. เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นชอบแล้ว จะได้ประกาศรวมวัดในราชกิจจานุเบกษาตามแบบ ว.2 ท้ายกฎกระทรวง

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here