วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ ๒ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เชิญนางสาวนภนง ขวัญยืน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. มาร่วมชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยการประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base)

ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของเรื่องเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาที่ได้รับการจัดการ

ตัวชี้วัดที่ ๓ ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการรายงานทางการเงินของวัด

๓.๑ ร้อยละของวัดที่มีข้อมูลรายงานบัญชี รายรับ- รายจ่าย

๓.๒ ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีมาตรฐานสำหรับวัด

ตัวชี้วัดที่ ๔ ความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษาปริยัติธรรม

๔.๑ ร้อยละของพระภิกษุ สามเณรที่สอบผ่านนักธรรม

๔.๒ จำนวนโรงเรียน/สำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาที่ได้รับการนำมาตรฐานไปปรับใช้

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละความครบถ้วนข้อมูลพระภิกษุ/สามเณรที่สามารถนำเข้าระบบฐานข้อมูลได้

องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)

๑. ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

๑.๑ ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

๑.๒ ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)

องค์ประกอบที่ ๓ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)

* พศ. ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้*

องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานฯ (Innovation base)

๔.๑ การพัฒนานวัตกรรม

๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)

๕.๑ การจัดทำและดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

๕.๒ การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here