วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ ๒ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปในภาพรวม วิเคราะห์บทบาทภารกิจ และข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

โดยการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยนายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานภาครัฐ ปรับบทบาทเพื่อปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การ (ด้านโครงสร้าง / ด้านกระบวนการทำงาน / ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ด้านบุคลากร / การแต่งตั้ง การพัฒนาค่าตอบแทน )

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here