ครั้งที่ 23/2561

มติที่ 491/2561
เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘ ภาค ๙ และภาค ๑๑
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้มีลิขิต ที่ จญ.อ. ๑๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งตามรายงานของ เจ้าคณะภาค ๘ เจ้าคณะภาค ๙ และเจ้าคณะภาค ๑๑ ว่า เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด และเจ้าคณะจังหวัดเลย เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับรายงานจากเจ้าคณะอำเภอผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด ได้เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย และไม่ทุพพลภาพหรือพิการ ให้เป็นที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอ และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครอง คณะสงฆ์ภาค ๘ ภาค ๙ และภาค ๑๑ จำนวน ๑๕ รูป คือ ๑. พระครูสุนทรธรรมาวุธ (หนูเพียบ สุธมฺโม) อายุ ๖๑ พรรษา ๓๘ น.ธ. เอก พธ.บ. วัดหนองบัวลอย ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เจ้าอาวาสวัดหนองบัวลอย และเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์ ๒. พระครูพิพิธวรการ (บัณฑิต อคฺควณฺโณ) อายุ ๘๐ พรรษา ๕๙ น.ธ. เอก วัดป่าห้วยเสนง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยเสนง และเจ้าคณะอำเภอปราสาท ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปราสาท ๓. พระมหาสมพงษ์ ฐิตปุญฺโญ อายุ ๖๖ พรรษา ๔๕ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก พธ.บ. วัดโคกมอน ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดโคกมอน และรองเจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน ๔. พระครูโสภณจารุธรรม (สมควร จารุธมฺโม) อายุ ๗๖ พรรษา ๔๑ ป.ธ. ๓ น.ธ. เอก พธ.บ. วัดโนนสว่างพัฒนา ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เจ้าอาวาสวัดโนนสว่างพัฒนา และเจ้าคณะตำบลเขาหลวง เขต ๑ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขาหลวง เขต ๑ ๕. พระครูปิยธรรมนิวิฐ (บุญยก กนฺตธมฺโม) อายุ ๖๖ พรรษา ๔๖ น.ธ. เอก พธ.บ. ศศ.ม. วัดป่าใต้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เจ้าอาวาสวัดป่าใต้ และเจ้าคณะตำบลธาตุ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธาตุ ๖. พระครูสุวรรณศิลารักษ์ (หัน เหมวณฺโณ) อายุ ๕๙ พรรษา ๔๐ น.ธ. เอก พธ.บ.วัดบู่ทองศิลา ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เจ้าอาวาสวัดบู่ทองศิลา และเจ้าคณะตำบลนาซ่าว เขต ๑ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาซ่าว เขต ๑ ๗. พระครูขันติกิจจาภรณ์ (รุ่ง ขนฺติธมฺโม) อายุ ๔๑ พรรษา ๒๐ น.ธ. เอก พธ.บ. วัดราชพฤกษ์สิงขร ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดราชพฤกษ์สิงขร และเจ้าคณะตำบลวังแสง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังแสง ๘. พระครูปัญญานวกิจ (สุนทร อริยปญฺโญ) อายุ ๗๐ พรรษา ๕๐ น.ธ. เอก วัดบูรพา ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดบูรพา และเจ้าคณะตำบลเหล่าดอกไม้ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหล่าดอกไม้ ๙. พระครูอมรธรรมสิต (ถวัลย์ อมโร) อายุ ๖๘ พรรษา ๔๑ น.ธ. เอก วัดโนนภาษี ตำบล เขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดโนนภาษี และเจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๑ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๑ ๑๐. พระครูสังวรสีลสาร (ไปล่ สญฺญโม) อายุ ๖๓ พรรษา ๔๑ น.ธ. เอก วัดหอไตรเหล่าใหญ่ ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดหอไตรเหล่าใหญ่ และเจ้าคณะตำบลเหล่าใหญ่ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหล่าใหญ่ ๑๑. พระครูประโชติธรรมานุกูล (สุดใจ โชติปญฺโญ) อายุ ๗๗ พรรษา ๔๗ วัดใต้วิไลธรรม ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดใต้วิไลธรรม และเจ้าคณะตำบลสระคู เขต ๑ ให้เป็นที่ปรึกษา เจ้าคณะตำบลสระคู เขต ๑ ๑๒. พระครูนิเทศธรรมวิมล (เรียม ยโสธโร) อายุ ๗๓ พรรษา ๔๑ น.ธ. เอก วัดนิเทศสุนทราราม ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดนิเทศสุนทราราม และเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว เขต ๑ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว เขต ๑ ๑๓. พระครูประโชติสีลคุณ (สวัสดิ์ สีลโชโต) อายุ ๘๐ พรรษา ๔๕ น.ธ. เอก วัดซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดซับน้ำเย็น และเจ้าคณะตำบลขนงพระ เขต ๑ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลขนงพระ เขต ๑ ๑๔. พระครูเมตตาคุณาธาร (บุญเลิศ เมตฺติโก) อายุ ๖๐ พรรษา ๓๘ น.ธ. เอก กศ.ม. วัดยางนาเสียว ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เจ้าอาวาสวัดยางนาเสียว และเจ้าคณะตำบลนาเสียว ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาเสียว ๑๕. พระครูพรหมสารคุณ (พรหมา พฺรหฺมสาโร) อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐ น.ธ. เอก วัดยางบ่อภิรมย์ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดยางบ่อภิรมย์ และเจ้าคณะตำบลนาหนองไผ่ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาหนองไผ่ การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘ ภาค ๙ และภาค ๑๑ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามความในข้อ ๓ แห่งกฎมหาเถร-สมาคม ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ซึ่งได้บัญญัติให้พระสังฆาธิการผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และรองเจ้าคณะตำบล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย จนมีอายุครบ ๘๐ ปี บริบูรณ์ หรือผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นสมควรยกย่องเชิดชู ให้ยกย่องเชิดชูเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะในชั้นนั้น ๆ ดังนั้น เมื่อผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นสมควรยกย่องเชิดชูเจ้าคณะและรองเจ้าคณะให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะในชั้นนั้น ๆ ให้เสนอตามลำดับ จนถึงมหาเถรสมาคมพิจารณา เพื่อมีพระบัญชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับจนถึง เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ๑. พระครูสุนทรธรรมาวุธ วัดหนองบัวลอย ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์ ๒. พระครูพิพิธวรการ วัดป่าห้วยเสนง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เจ้าคณะอำเภอปราสาท ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปราสาท ๓. พระมหาสมพงษ์ ฐิตปุญฺโญ วัดโคกมอน ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด รองเจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจตุรพักตรพิมาน ๔. พระครูโสภณจารุธรรม วัดโนนสว่างพัฒนา ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เจ้าคณะตำบลเขาหลวง เขต ๑ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขาหลวง เขต ๑ ๕. พระครูปิยธรรมนิวิฐ วัดป่าใต้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เจ้าคณะตำบลธาตุ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธาตุ ๖. พระครูสุวรรณศิลารักษ์ วัดบู่ทองศิลา ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เจ้าคณะตำบลนาซ่าว เขต ๑ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาซ่าว เขต ๑ ๗. พระครูขันติกิจจาภรณ์ วัดราชพฤกษ์สิงขร ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เจ้าคณะตำบลวังแสง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังแสง ๘. พระครูปัญญานวกิจ วัดบูรพา ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เจ้าคณะตำบลเหล่าดอกไม้ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหล่าดอกไม้ ๙. พระครูอมรธรรมสิต วัดโนนภาษี ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๑ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๑ ๑๐. พระครูสังวรสีลสาร วัดหอไตรเหล่าใหญ่ ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าคณะตำบลเหล่าใหญ่ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหล่าใหญ่ ๑๑. พระครูประโชติธรรมานุกูล วัดใต้วิไลธรรม ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าคณะตำบลสระคู เขต ๑ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสระคู เขต ๑ ๑๒. พระครูนิเทศธรรมวิมล วัดนิเทศสุนทราราม ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว เขต ๑ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว เขต ๑ ๑๓. พระครูประโชติสีลคุณ วัดซับน้ำเย็น ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เจ้าคณะตำบลขนงพระ เขต ๑ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลขนงพระ เขต ๑ ๑๔. พระครูเมตตาคุณาธาร วัดยางนาเสียว ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เจ้าคณะตำบลนาเสียว ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาเสียว ๑๕. พระครูพรหมสารคุณ วัดยางบ่อภิรมย์ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เจ้าคณะตำบลนาหนองไผ่ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาหนองไผ่ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here