ครั้งที่ 23/2561

มติที่ 490/2561

เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอแต่งตั้ง พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดาราราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีลิขิต ที่ จญ.ก. ๑๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งตามรายงานของ เจ้าคณะภาค ๒ ซึ่งได้รับรายงานจาก เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า พระครูสุวรรณวิมลศีล (ละเอียด ฐิตปญฺโญ) อายุ ๘๘ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณดาราราม ตำบลหอรัตนชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ชราภาพและมีอาการอาพาธ ต้องรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเสนอแต่งตั้ง พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต (เลิศสุภาผล) อายุ ๕๒ พรรษา ๒๙ ป.ธ. ๘ วัดสุวรรณดาราราม ตำบลหอรัตนชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุวรรณดาราราม และเจ้าคณะอำเภอเสนา ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดาราราม พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร การเสนอแต่งตั้ง พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดาราราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามความในข้อ ๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส กำหนดว่า “ในกรณีที่เจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ถ้าเป็นพระอารามหลวง ให้เจ้าคณะจังหวัดด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมสั่งแต่งตั้ง รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ที่เห็นสมควรเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ตามข้อเสนอของเจ้าอาวาส” โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลำดับจนถึง เจ้าคณะใหญ่หนกลางแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้ดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรับรองรายงาน การประชุม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here