สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑. อนุมัติแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ พระครูรังสรรค์วิหารคุณ วัดบางชัน ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกวียนหัก – บางชัน
๒. เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมลงมติ ดังนี้
๒.๑ เสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลก (ที่ประชุมเห็นสมควรเป็นอย่างยิ่ง)

น.ส.พัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้สรุป
นายเดชา มหาเดชากุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมหาเถรสมาคม ตรวจ

หมายเหตุ ๑. สรุปผลการประชุมนี้ ไม่สามารถนำไปเป็นเอกสารอ้างอิงทางกฎหมายได้
๒. ฐ และ ญ ที่เป็นภาษาบาลีจะใช้เป็นภาษาไทยแทน หากจะใช้เป็นภาษาบาลีจะต้องใช้
โปรแกรมอื่นที่มีความยุ่งยากกว่า

ปรับปรุงล่าสุด :21 กันยายน พ.ศ. 2561 15:31:02
ข้อมูลเมื่อ :21 กันยายน พ.ศ. 2561 15:31:02

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here