พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ กล่าวว่า พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เจ้าคณะภาค ๑๓ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง พร้อมตนได้รับมอบหมายจากพระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค ๗ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พร้อมด้วยพระพรหมกวี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” หนกลาง ตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดนครปฐม โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน และนิสิตนักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายการต้อนรับ

พบว่า ชุมชนตัวอย่างในพื้นที่หมู่บ้านวัดวังตะกู ในพื้นที่อำเภอเมือง เป็นพื้นที่ตัวอย่างที่คณะสงฆ์ได้คัดเลือกให้เป็นต้นแบบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การท้องก่อนวัยอันควร ลดลง ถือว่า การส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง พระเทพศาสนาภิบาล กล่าวต่อไปว่า จากการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินผลเชิงคุณภาพใน ๕๕ จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า ยังพบปัญหายาเสพติด ในหลายจังหวัด ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นว่า คณะสงฆ์ในจังหวัดโดยเฉพาะเจ้าคณะจังหวัด พระสังฆาธิการทุกระดับ ต้องร่วมมือกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติ๘ด โดยใช้หลักศีล ๕ เข้าไปช่วยกล่อมเกลาจิตใจของประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะการใช้หลักศาสนามาร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจาก หลายพื้นที่เมื่อนำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เข้าไปดำเนินการร่วมกับทางจังหวัดแล้ว พบว่า ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ชูนาค รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การนำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มาส่งเสริมศีลธรรมประชาชน เชื่อว่า จะช่วยลดปัญหาสังคมลงได้ ซึ่งจากการประเมินแนวโน้มอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กลุ่มคดี ชีวิตทรัพย์สิน และเรื่องเพศ ในปี ๒๕๖๐ มีจำนวน ๓๕๖ คดี ในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๒๔ คดี มีแนวโน้มลดลงถึง ๑๓๒ คดี แต่ที่ยังน่าห่วง คือ คดีทางอิเลคทรอนิกส์ โดยเฉพาะการยักยอกทรัพย์ หรือการหลอกลวง การค้าขายออนไลน์ กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงจะต้องหาวิธีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และสร้างสำนึกในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม และมีความซื่อสัตย์ โดยเฉพาะการค้าขายออนไลน์ด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here