ลำดับ หน่วยงาน ประเภทข้อมูล ชนิดข้อมูล คำอธิบายข้อมูล ลิงค์ข้อมูล หมายเหตุ
1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ข้อมูลหน่วยงาน MS.Word โครงสร้างหน่วยงาน คลิกที่นี่
2. กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา แบบฟอร์ม MS.Word แบบ ศว.1 (ต่างจังหวัด) คลิกที่นี่
แบบฟอร์ม MS.Word แบบ ศว.1 (กทม.) คลิกที่นี่
แบบฟอร์ม MS.Word แบบขอหนังสือนำไป ตปท. คลิกที่นี่
3. กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ข้อมูลหน่วยงาน PDF ข้อมูลหน่วยงาน คลิกที่นี่
คู่มือ PDF คู่มือจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ คลิกที่นี่
4. กลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ข้อมูลหน่วยงาน  PDF โครงสร้างคกก.จริยธรรมฯ คลิกที่นี่
ข้อมูลหน่วยงาน  PDF อำนาจหน้าที่ คลิกที่นี่
ข้อมูลหน่วยงาน  PDF การมอบหมายงาน คลิกที่นี่
ระเบียบ/กฏหมาย  PDF ประมวลจริยธรรม ขรก.พลเรือน คลิกที่นี่
5. พศจ.กาญจนบุรี แบบรายงานข้อมูล MS Word ลิงค์ข้อมูลในเว็บไซต์ คลิกที่นี่
แบบรายงานข้อมูล PDF อธิบายลักษณะข้อมูลในเว็บไซต์ คลิกที่นี่
6. พศจ.ขอนแก่น ทะเบียนข้อมูล MS Excel ครูพระปริยัติธรรมแผนธรรม(มหานิกาย) คลิกที่นี่
ทะเบียนข้อมูล MS Excel ครูพระปริยัติธรรมแผนธรรม(ธรรมยุติ) คลิกที่นี่
ทะเบียนข้อมูล MS Excel รายชื่อพระธรรมทูต(บริหาร) คลิกที่นี่
ทะเบียนข้อมูล MS Excel รายชื่อพระธรรมทูต(ปฏิบัติการ) คลิกที่นี่
ทะเบียนข้อมูล MS Excel รายชื่อพระปริยัตินิเทศก์ คลิกที่นี่
ทะเบียนข้อมูล MS Word รายชื่อพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา คลิกที่นี่
ทะเบียนข้อมูล MS Excel รายชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม คลิกที่นี่
ทะเบียนข้อมูล  PDF รายชื่อวัดร้าง คลิกที่นี่
ทะเบียนข้อมูล MS Excel รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม คลิกที่นี่
ทะเบียนข้อมูล MS Excel รายชื่อ อปต. คลิกที่นี่
ทะเบียนข้อมูล MS Excel ทะเบียนวัด (กรกฏาคม 2561) คลิกที่นี่
7. พศจ.ชลบุรี แบบรายงานข้อมูล MS Word ลิงค์ข้อมูลในเว็บไซต์ คลิกที่นี่
8. พศจ.นครปฐม แบบรายงานข้อมูล MS Word ลิงค์ข้อมูลในเว็บไซต์ คลิกที่นี่
9. พศจ.นครราชสีมา ข้อมูลข่าวสาร ลิงค์ข้อมูล เว็บไซต์ พศจ.นครราชสีมา คลิกที่นี่
ข้อมูลการบริการประชาชน ลิงค์ข้อมูล ทะเบียนวัดจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่
ข้อมูลการบริการประชาชน ลิงค์ข้อมูล ระบบสารสนเทศบริหารจัดการศาสนสมบัติ(วัดร้าง) คลิกที่นี่
ข้อมูลการบริการประชาชน ลิงค์ข้อมูล ระบบสารสนเทศสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่
ข้อมูลข่าวสาร ลิงค์ข้อมูล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่
ข้อมูลการบริการประชาชน ลิงค์ข้อมูล การต่อวีซ่าพระภิกษุ สามเณรชาวต่างชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่
ข้อมูลข่าวสาร ลิงค์ข้อมูล งานนโยบายและแผน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่
ข้อมูลข่าวสาร ลิงค์ข้อมูล ITA สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่
ข้อมูลการบริการประชาชน ลิงค์ข้อมูล ระเบียบวาระการประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่
ข้อมูลสถิติ ลิงค์ข้อมูล ทะเบียนคุมเลขประกาศเกียรติคุณ พศจ.นม. ปี 2560 คลิกที่นี่
ข้อมูลการบริการประชาชน ลิงค์ข้อมูล ปฏิทินการปฏิบัติงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ลิงค์ข้อมูล ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง คลิกที่นี่
ข้อมูลสถิติ ลิงค์ข้อมูล สรุปผลการดำเนินการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร (Smart Card) จังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่
ข้อมูลเชิงปริมาณ ลิงค์ข้อมูล ข้อมูลหมายเลขหน่วยรับบริจาค วัดในจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่
ข้อมูลสถิติ ลิงค์ข้อมูล แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คลิกที่นี่
ระบบสารสนเทศ ลิงค์ข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลพิกัดที่ตั้งวัดในจังหวัดนครราชสีมา GIS คลิกที่นี่
ข้อมูลการบริการประชาชน ลิงค์ข้อมูล ดาวน์โหลดเอกสาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่
ข้อมูลข่าวสาร ลิงค์ข้อมูล NMA CHANNEL แหล่งรวบรวม YouTube ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่
ข้อมูลการบริการประชาชน ลิงค์ข้อมูล แบบสำรวจข้อมูลวัดที่ประสบวินาศภัย คลิกที่นี่
ข้อมูลการบริการประชาชน ลิงค์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่
ข้อมูลข่าวสาร ลิงค์ข้อมูล ห้องภาพ พศจ.โคราช คลิกที่นี่
แบบรายงานข้อมูล MS Excel ลิงค์ข้อมูลในเว็บไซต์ คลิกที่นี่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here