วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของจังหวัดลพบุรี ณ วัดถ้ำตะโก ตำบลเขาเสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เจ้าคณะภาค ๑๓ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ได้รับมอบหมายจากพระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน และนิสิตนักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายการต้อนรับ

ในส่วนของโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของจังหวัดลพบุรี มีประชากรสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐๖,๔๗๔ คน คิดเป็น ๘๐ % คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี กำหนดพื้นที่ในการตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินโครงการ จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านพรานโคกทะเล และหมู่บ้านชอนสมบูรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย การแสดงวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และชมตลาดเด็กวัดของวัดถ้ำตะโก และชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านชอนสมบูรณ์ เกี่ยวกับการละเลิกอบายมุข (เหล้า) พร้อมทั้งชมนิทรรศการผลงานของ อปต. และชมสินค้าพื้นบ้าน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here