ชื่อ-นามสกุล   พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

POL.LT.COL PONGPORN PARMSNEH

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Email : onabboss60@gmail.com

โทรศัพท์ 02 441 7901-2

โทรสาร 02 441 7902

ประวัติการรับราชการ

 ประวัติการศึกษา

พ.ศ.๒๕๒๘ ผู้บังคับหมวดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๓ นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
พ.ศ.๒๕๔๑ อาจารย์ส่วนวิชากฏหมาย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เนติบัณฑิตไทย
พ.ศ.๒๕๔๖ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ๘ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
พ.ศ.๒๕๕๘ ผู้บัญชาการสำนักปฏิบัติการพิเศษ

การอบรมสัมนา

พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้บัญชาการสำนักคดีภาษีอากร ศึกษาดูงานคุ้มครองพยานของตำรวจนิวซีแลนด์ พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ศ.๒๕๖๐ – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.๒๕๔๗
ศึกษาดูงานตำรวจญี่ปุ่น พ.ศ.๒๕๕๐

ประสบการณ์

ประสบการณ์

อดีตอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องกล่าวหาร้องเรียน คณะกรรมการ ป.ป.ช อดีตอนุกรรมการไต่สวน คณะกรรมการ ป.ป.ช
อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน อดีตอนุกรรมการพิจารณาร่างระเบียบ กคพ. ว่าด้วยการให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษทำการ
และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา สืบสวนคดีความผิดทางอาญาเพื่อเสนอเป็นคดีพิเศษฯ คณะกรรมการคดีพิเศษ (กพค.)
อนุกรรมการเฉพาะกิจ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อนุกรรมการไต่สวน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
อดีตกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (กพศ.) ตาม พรบ.การสอบสวนคดี วิทยากรหลักสูตรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ กรมสอบสวน
พิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๕ (๓) คดีพิเศษ หัวข้อ วิชากฏหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ การสืบสวน การข่าว การคุ้มครอง
วิทยากรหลักสูตรทำสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หัวข้อ พยาน
การสืบสวนคดีพิเศษ

 

 

ชื่อ-นามสกุล   นายสมเกียรติ ธงศรี

MR.SOMKIET THONGSREE

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (1)

Email : s_thongsree@hotmail.com

โทรศัพท์ 02 441 7904

โทรสาร 02 441 7904

ประวัติการรับราชการ

 ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๕ ตำแหน่ง ครู ๒ ระดับ ๒ พ.ศ. ๒๕๒๗ ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๓๖ ศึกษาธิการอำเภอท่าม่วง, อำเภอพนมทวน, อำเภอด่านมะขามเตี้ย พ.ศ. ๒๕๔๕ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
และกิ่งอำเภอนายูง (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ๖ – ๘)
พ.ศ. ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ๘ (ผู้ตรวจราชการ เขตพื้นที่การศึกษาฯ)

การอบรมสัมนา

พ.ศ. ๒๕๔๗ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.๒๕๔๙ หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการรุ่นที่๙๙สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาระดับนโยบาย รุ่นที่ ๓ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ ๑ รุ่นที่ ๗๕ สำนักงาน ก.พ.
พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
พ.ศ. ๒๕๖๑ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นยปส.) รุ่นที่ ๔ สำนักงาน ป.ป.ช.

ผลงานดีเด่น

พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตรนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ ๕๘ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

ผลงานดีเด่น

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เป็นคณะกรรมการอำนวยการและเป็นกรรมการและ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
เลขานุการคณะกรรมการ ฝ่ายพิธี โครงการจัดสร้างพระสัมพุทธโคดม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แผนอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะ
สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล ประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง รักษาความสงบแห่งชาติ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

ชื่อ-นามสกุล   นายณรงค์ ทรงอารมณ์

MR.NARONG SONGAROM

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2)

Email : narong.cmi@gmail.com

โทรศัพท์ 02 441 7909

โทรสาร 02 441 7909

ประวัติการรับราชการ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2527 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านมอเจริญ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ต.หินดาต อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ครุศาสตร์บัณฑิต(พลศึกษา) วิทยาลัยครูกำแพงเพชร
พ.ศ.2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การศึกษามหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ.2542 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก

การฝึกอบรม

พ.ศ.2546 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
พ.ศ.2547 ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
พ.ศ.2548 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2551 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
พ.ศ.2554 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2560 ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
พ.ศ.2560 ผู้ตรวจราชกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ.2561 รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2)

 

 

ชื่อ-นามสกุล   นายจิรวิชญ์ นิยมธรรม

MR.JEERAWIT NIYOMTHAM

รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (3)

Email :

โทรศัพท์ 02 441 7906

โทรสาร 02 441 7906

ประวัติการรับราชการ

 ประวัติการศึกษา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here