รวมแบบฟอร์มติดต่อราชการ

0
4853

 

 

 

ลำดับ หน่วยงาน ชื่อเอกสาร ลิงค์ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1. กองพุทธศึกษา แนวปฏิบัติในการยื่นคำร้องขอใบรับรองประกาศนียบัตร คลิกที่นี่
2. กองพุทธศึกษา แนวปฏิบัติในการยื่นคำร้องแปลประกาศนียบัตร คลิกที่นี่
3. กองพุทธศึกษา แนวปฏิบัติในการยื่นคำร้องรับรองประสบการณ์ คลิกที่นี่
4. กองพุทธศึกษา คำร้องแปลประกาศนียบัตร คลิกที่นี่
5. กองพุทธศึกษา คำร้องขอใบรับรองประกาศนียบัตร คลิกที่นี่
6. กองพุทธศึกษา หนังสือมอบอำนาจยืนคำร้องแทน คลิกที่นี่
7. กองพุทธศึกษา ใบรับรองประสบการณ์สอนเปรียญธรรม ๕ ประโยค คลิกที่นี่
8. กองพุทธศึกษา ใบสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด้านการศึกษา คลิกที่นี่
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กองพุทธศึกษา ฟอร์มสามัญศึกษา แบบฟอร์มสถิตินักเรียน
9. แบบฟอร์ม ร.1จ.1 ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่
10. แบบฟอร์ม ร.1จ.1 ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่
11. แบบฟอร์ม ร.1จ.3 คลิกที่นี่
กองพุทธศึกษา แบบฟอร์ม ใบขอแต่งตั้งและใบแต่งตั้ง
12. แบบฟอร์ม ใบขอแแต่งตั้งผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร คลิกที่นี่
13. แบบฟอร์ม ใบแต่งผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร คลิกที่นี่
14. แบบฟอร์ม แบบคำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการโรงเรียน คลิกที่นี่
กองพุทธศึกษา แบบฟอร์มทะเบียนครู
15. แบบฟอร์มครูประจำ ครูพิเศษ ครูบาลีและเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่
ฟอร์มธรรม-บาลี
16. แบบคำขอจัดตั้งสำนักเรียน คลิกที่นี่
17. แบบคำขอจัดตั้งศาสนศึกษา คลิกที่นี่
18. แบบคำขอตั้งโรงเรียนบาลีประจำจังหวัด คลิกที่นี่
19. ประกาศ มส. การจัดตั้งการศึกษา ปี ๒๕๕๕ คลิกที่นี่
20. ระเบียบ มส. การตั้งโรงเรียนบาลีประจำจังหวัด คลิกที่นี่

 

ลำดับ หน่วยงาน ชื่อเอกสาร เอกสาร PDF เอกสาร WORD
กองพุทธศาสนสถาน แบบฟอร์มสร้างวัด_กทม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
1. แบบฟอร์มการสร้างวัด_ภูมิภาค คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2. แบบฟอร์มการตั้งวัด_กทม. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3. แบบฟอร์มการตั้งวัด_ภูมิภาค คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4. แบบฟอร์มการรวมวัด คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5. แบบฟอร์มการย้ายวัด คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6. แบบฟอร์มการยุบเลิกวัด คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
7. แบบฟอร์มการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา_ภูมิภาค คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
8. แบบฟอร์มการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา_กทม. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
9. แบบฟอร์มการยกวัดร้าง คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
แบบฟอร์มขอรับเงินวินาศภัย (ส่วนภูมิภาค) คลิกที่นี่
แบบฟอร์มขอรับเงินวินาศภัย (กทม) คลิกที่นี่
แบบขอเงินอุดหนุนบูรณะวัดทั่วไป (กทม) ปี 2563 คลิกที่นี่
แบบขอเงินอุดหนุนบูรณะวัดทั่วไป (ส่วนกลาง) คลิกที่นี่
ตัวอย่างการทำประมาณการค่าใช้จ่าย คลิกที่นี่

 

 

ลำดับ หน่วยงาน ชื่อเอกสาร ลิงค์ดาวน์โหลด หมายเหตุ
สำนักงานศาสนสมบัติ แบบฟอร์มการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารในที่ดินของวัด คลิกที่นี่
1. แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ คลิกที่นี่
2. แบบฟอร์มใบมอบอำนาจ คลิกที่นี่
3. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมคู่สมรส คลิกที่นี่
4. แบบฟอร์มหนังสือสละสิทธิ์ คลิกที่นี่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here