วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับหน ระดับภาค ระดับจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และศิลปิน รวมจำนวน ๕๔๐ รูป/คน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า “การยกระดับโครงการรักษาศีล ๕ ปีนี้ ได้บรรจุอยู่ใน ๑๔ โครงการเร่งด่วนของแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และคณะกรรมการขับเคลื่อนโคงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยได้จัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการระยะปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เสร็จแล้ว ดังนั้น การประชุมครั้งนี้เพื่อให้เจ้าคณะปกครองและคณะกรรมการขับเคลื่อนส่วนกลาง และระดับภาค รวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศรับทราบแผนงาน รวมถึงเรียนรู้วิธีการดำเนินโครงการ เพื่อยกระดับงานให้เกิดประสิทธิภาพตามแผนงานต่อไป”

จากนั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานในพิธีฯ กล่าวสัมโมทนียกถาว่า “รัฐบาลได้ร่วมมือกับมหาเถรสมาคมดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ บรรจุอยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดมีปัญหาคนขาดความรับผิดชอบ ขาดศีลธรรม เกิดความขัดแย้งแตกแยกกันจึงเห็นว่าควรนำหลักศีล ๕ มาปฏิบัติเป็นแนวทางที่ช่วยทำให้บ้านเมืองสงบสุขปรองดองสมานฉันท์ โดยมอบหมายทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินการยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงประเทศชาติ โดยจากนี้ไปคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการทุกระดับจะเร่งพัฒนาการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here