ที่ตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ เลขที่ ๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๑ ๗๙๙๙

อีเมล์ onab@onab.go.th